Nullamlacus dui ipsum

Nullamlacus dui ipsum conseque loborttis non euisque morbi penas dapibulum orna. Urnaultrices quis curabitur phasellentesque congue magnis vestibulum quismodo nulla et feugiat. Adipisciniapellentum leo ut consequam ris felit elit id nibh sociis malesuada.

Continue Reading »

Teachers Login Here

Teachers Login Form

 

Pupils Login Here

Pupils Login Form

 Naše motto je: "Na ceste k úspechom nás vedú rozum a srdce"

Budova školy

ZŠ v Koškovciach navštevujú žiaci jedenástich obcí: Koškovce, Hankovce, Dedačov, Zbudské Dlhé, Rokytov pri Humennom, Hrabovec nad Laborcom, Slovenské Krivé, Jabloň, Ľubiša, Zbojné a Svetlice.

V škole pracujú dve oddelenia školského klubu detí s hudobno-pohybovým a športovým zameraním. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoje nadanie, zručnosti a vedomosti v rôznych nepoviných predmetoch a 40-tich záujmových krúžkoch, napr.: výtvarné spracovanie materiálu, športovo-pohybové hry a záujmových krúžkoch: matematickom, chemickom, tanečnom, dramatickom, basketbalovom, či krúžkoch cudzích jazykov, alebo mladý ochránca prírody.

Naši žiaci sa úspešne zúčastňujú rôznych školských, okresných, krajských a dokonca aj celoslovenských súťaží z ktorých si prinášajú hodnotné ocenenia. Takto reprezentujú celý okres Humenné, ale aj Prešovský kraj.

Budova školy

Počas celého roka sa žiaci zapájajú do mnohých školských súťaží, ako sú: "Súťaž o najkrajšiu ikebanu", "Súťaž o najkrajšiu triedu", "Zber papiera", športové súťaže "O putovný pohár riaditeľa školy", ochrana človeka a prírody a karneval, súťaže speváckych talentov "Slávik Slovenska", "Mini playback show", súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín", "Šaliansky Maťko" a pod.

Naša škola je orientovaná na žiaka. Učí žiakov myslieť a učiť sa, osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa. Poskytuje im vedomosti, zručnosti a schopnosti použiteľné na trhu práce, čím dáva žiakom šancu uplatniť sa v živote.

Je otvorená novým metódam a postupom vo výchovno-vzdelávacom procese, novým aktivitám, programom a projektom, ktoré vychádzajú predovšetkým z reálneho života. Taktiež umožňuje žiakom množstvo mimoškolskej záujmovej činnosti a voľbe aktivít podľa záujmu.

Budova školy

Nechceme byť školou orientujúcou sa iba na odovzdávanie informácií, ale školu, ktorej cieľom je rozvíjať schopnosti žiakov tak, aby dokázali informácie vyhľadávať, získavať, triediť, spracovávať, pochopiť, vyhodnocovať a tvorivo ich aplikovať pri riešení v reálnom živote. Aby boli schopný kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Našim cieľom je umožniť žiakom aby neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale aby sa na vyučovaní aktívne učili. Aby dosiahli zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT a tiež aby boli kvalitne pripravení aj v cudzích jazykoch so zameraním na komunikáciu. Chceme aby naši žiaci nadobudli schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi.


História školy

Začiatky a formy šírenia vzdelanostnej úrovne regiónu

V 18. storočí v obci a okolí prostý ľud nevedel ani čítať, ani písať a tým pre neho boli nedostupné vtedajšie poznatky vedy, umenia a spoločenského diania. Jediným zdrojom informácií pre obyvateľov bol farár, ktorý sa im snažil priblížiť aspoň základy viery a "Písma svätého". Išlo hlavne o katolíckych farárov (rímo a grekokatolíckých), lebo vlna reformácie v týchto končinách nezapustila korene.

Miestny farár, aby si uľahčil "osvetovonáboženskú prácu", vybral si z radov veriacich najšikovnejších jedincov, ktorých naučil čítať a písať a potom s ich pomocou šíril hlavné náuky viery a Písmo sväté medzi ostatných veriacich. Práve tí "ľudoví učitelia" pomáhali šíriť gramotnosť medzi prostým ľudom. Táto výsada bohatých zemanov, farárov a pánskych zamestnancov sa stala aspoň sčasti prístupná aj obyčajným sedliakom, ich deťom a paholkom.

Počas celého 19. storočia takto prebiehala výučba v tomto kraji. Až začiatkom 20. storočia (asi v roku 1900-1902) bola zriadená v Koškovciach prvá ľudová škola so stálym učiteľom. Pravdepodobne prvým bol občan z Ľubiše Ján Kridla, ktorý mal iba základné vzdelanie. Jeho vyučovacie metódy boli drastické a prinášali veľmi chabé výsledky.

Škola bola umiestnená v drevenom domčeku, ktorý stál v obci medzi domami Jana Grundzu a Jozefa Jenčíka. Vyučovanie prebiehalo iba v zimných mesiacoch, kedy deti nemuseli pomáhať pri poľných prácach a pasení dobytka. Preto sa zaužívalo aj priliehavé označenie, že žiak vychodil toľko a toľko zím a nie tried alebo ročníkov. Povinnosťou žiakov bolo denné nosenie dvoch – troch polienok dreva na kúrenie a šlabikár s tabuľkou na písanie.

Určitý čas bola škola premiestnená do domov Kováčovcov a Bilka. Už v školskom roku 1902-1903 bola v Koškovciach postavená prvá riadne murovaná škola v ktorej sa vyučuje dodnes. Pozostávala z jednej veľkej učebne, chodby a kabinetu. Jej súčasťou je aj dvojizbový byt pre učiteľa. Ako stavebný materiál na jej výstavbu bol použitý kameň a tehla.

Prvým kvalifikovaným učiteľom tejto murovanej školy bol Gejza Nahlocký, absolvent maďarských škôl, ktorý okrem kantorovania v kostole intenzívne šíril myšlienky maďaronstva a národného odcudzovania Slovákov. V podobnom duchu pokračovala aj ďalšia učiteľka Anča Harastiová, dcéra okresného náčelníka v Humennom. Tá si však s deťmi nevedela dať rady, často sa iba bezradne rozplakala. Stávalo sa, že cez okno jej ušli žiaci, ktorých potom ľubišský farár Kalman tvrdo trestal.

Ďalšími učiteľmi boli Farkáš a Gejza Takáč rodák z Kožuchova. Ten v Koškovciach pôsobil až do roku 1919, no pre svoje maďarónské presvedčenie po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa presťahoval do Maďarska. Po ňom prichádza do Koškoviec Jozef Špiesz, ktorý tu pôsobil až do školského roku 1954/1955.

viac »

Kontakt

Adresa:

          Základná škola s materskou školou
          Koškovce 134
          067 12 Koškovce

Telefón:

  • riaditeľ školy - 057 78 88 000
  • zástupca riaditeľa školy - 057 78 88 001
  • školská jedáleň - 057 77 97 116
  • materská škola - 057 77 97 136

E-mail:

         zskoskovce@in.slovanet.sk